مطالعه تاثیر احساس امنیت اجتماعی بر سلامت اجتماعی

چکیده مقاله:
سلامت اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که به تازگی وارد ادبیات جامعه شناسی شده است و به عملکرد افراد در جامعه اشاره دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر احساس امنیت اجتماعی بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد است. بدین منظور از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای مطالعه استفاده شد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 267 نفر از شهروندان مشهد از ده ناحیه مختلف این شهر، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میزان سلامت اجتماعی شهروندان شهر مشهد به طرز معناداری بالاتر از حد متوسط است. همچنین مشخص شد که متغیرهای احساس امنیت اجتماعی، سن، تحصیلات و وضعیت تأهل بر سلامت اجتماعی تاثیرگذارند. در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مشخص شد که احساس امنیت اجتماعی به میزان 41/0 بر سلامت اجتماعی تاثیر مثبت می¬گذارد؛ یعنی با افزایش احساس امنیت اجتماعی شهروندان، سلامت اجتماعی آنان نیز افزایش خواهد یافت.

کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل

نویسندگان:

امید رضایی ,محمد مظلوم خراسانی ,علی¬اکبر مجدی

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی – دوره چهارم ، شماره 44, زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *