• دسته‌بندی نشده
  • 0

تأثیر بازی های آموزشی بر یادگیری مفاهیم بازیافت و استفاده مجدد در کودکان پسر پیش‌دبستانی

چکیده

آموزش حفاظت از محیط زیست از مناسب‌ترین شیوه ­هایی است که با آگاهی دادن به کودکان و بزرگسالان در زمینۀ محیط زیست به آنان می‌آموزد تا از طریق احترام گذاشتن به طبیعت، خود را مسئول حفظ و حراست از محیط زیست بدانند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر بازیهای آموزشی بر میزان یادگیری کودکان پسر پیش دبستانی دربارۀ مفاهیم بازیافت و استفاده مجدد است.روش پژوهش از نوع کاربردی و طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش همۀ کودکان 5تا 6 ساله شهر مشهد است.حجم نمونه 30 کودک می­باشد که به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم­ بندی شدند.گروه آزمایش، مفاهیم بازیافت و استفاده مجدد را از طریق بازیهای آموزشی و گروه کنترل به روش سنتی تدریس آموزش دیدند. ابزارهای پژوهش شامل پنج بازی آموزشی محقق‌ساخته و پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن به تائید متخصصان رسیده و پایایی آن با آلفای کرونباخ 721/0 به دست آمده است. داده‌های حاصل با آزمون «tگروه های مستقل» تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که سطح معناداری به دست آمده در دو گروه آزمایش و کنترل در ابعاد مختلف مورد آموزش معنادار بوده است. نتیجه کلی اینکه، بازیهای آموزشی می‌توانند موجب ارتقای میزان یادگیری کودکان پسر پیش‌دبستانی دربارۀ مفاهیم بازیافت و استفاده مجدد شوند.

کلیدواژگان:بازیهای آموزشی، آموزش محیط زیست، مفاهیم بازیافت و استفاده مجدد، کودکان

نویسندگان:

دکتر سید محمد شبیری: دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه علمی آموزش محیط زیست

حسین میبودی: دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)

عادله سرادی‌پور: دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران

سحر رشیدی: دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، تهران

فصلنامه تعلیم و تربیت – سال سی و دوم، شماره 2 (پیاپی 126)، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *